Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
July 22, 2013
Image Size
366 KB
Resolution
200×900
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
7,188
Favourites
322 (who?)
Comments
679
Downloads
268
×
The biggest PSD - Debut S9 by yenlonloilop7c The biggest PSD - Debut S9 by yenlonloilop7c
Hix hix làm tận 9 PSD có # Mệt muốn chết lại còn cạn ý tưởng . Làm đến cái PSD Yul thì hết ý tưởng đành phải sử dụng style cũ + cái PNG Yul cọp trên DA :( thông cảm nha .
Fa + Cm + Watch me = All PSD ♥
Style : Lợm + me + ... ( 1 số người k nhớ nữa :D )
Blend : Me ( PSD Blend số 2 )
PNG : By me + DA ( Yul )
Link lẻ : lessociu.minus.com/mbofcijku6j...
Add a Comment:
 
:iconbabyhyunnie:
BabyHyunnie Mar 31, 2014  Hobbyist Digital Artist
Fa + Cm + Watch me = All PSD ♥ 
Reply
:iconanqeelqueen1:
AnqeelQueen1 Mar 27, 2014  New member
Fa + Cm + Watch me = All PSD ♥
Reply
:iconmileyscupcake:
Fav + Com + Watch : All PSD :D
Reply
:iconmileyscupcake:
Fa + Cm + Watch me = All PSD ♥  :D
Reply
:iconsudesmiler:
SudeSmiler Mar 19, 2014  New member
Fav + Com + Watch : All PSD
Reply
:iconrylgloria:
rylgloria Mar 16, 2014  New member
fav + cm + wwatch me = all PSD ^^
Reply
:iconmileyismyangel:
Fav + Cm + Watch = All PSD ^^ 
Reply
:iconbi011011:
Fa + Cm + Watch me = All PSD ♥ 
Reply
:icongizemkpeli:
Gizemkpeli Mar 2, 2014  New member
fav + cm + watch = All  PSD
Reply
:iconyoonshin2k1:
yoonshin2k1 Mar 2, 2014  Student Interface Designer
fav+cmt+wat= resuorces and font all :) ks 
Reply
Add a Comment: